Dofinansowanie

dofinansowanie

Firma Ebenista Gęsicki Sławomir otrzymała grant w ramach projektu grantowego pn. „Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw” realizowanego w trybie nadzwyczajnym, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Schemat Granty na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Wsparcie finansowe w ramach grantu wyniosło 23 535,33 zł i stanowiło 100% wydatków kwalifikowalnych. Dofinansowanie  przeznaczone zostało na sfinansowanie kapitału obrotowego w okresie realizacji projektu, tj. od 1 sierpnia 2020 r. do 31 października 2020 r. Przyznanie wsparcia miało na celu utrzymanie działalności przedsiębiorstwa, które w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19, znalazło się w sytuacji nagłego niedoboru płynności finansowej.

Grant udzielony został przez Kujawsko Pomorski Fundusz Pożyczkowy Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 38.


Firma Ebenista Gęsicki Sławomir otrzymała grant w ramach projektu grantowego pn. „Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Schemat: projekt grantowy polegający na wsparciu MŚP w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19.

Wsparcie finansowe w ramach grantu wyniosło 28 025 zł.

Dofinansowanie przeznaczone zostało na sfinansowanie zakupu urządzeń: pilarki tarczowej/ukośnicy wraz ze stanowiskiem roboczym; szczotkarko-postarzarki, strukturyzarki; pilarki zagłębiarki.

Realizacja projektu umożliwiła dywersyfikacje działalności poprzez wdrożenie nowej usługi – wytwarzanie mebli lub półfabrykatów o strukturze starego drewna.

Grant udzielony został przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167.